« نشریه تخصصی معماری و شهرسازی »

۱- موضوعات نشریه در زمینه های معماری- طراحی شهری و رشته های مرتبط من جمله هنر، مرمت و…. می باشد.

۲- مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه های دیگر یا مجموعه مقالات همایش ها چاپ شده باشد. یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

۳- مقالات باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

۴- تائید نهایی مقالات برای چاپ در نشریه، پس از تائید هیات داوران نشریه می باشد.

۵- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.

۶- مقاله ها باید دارای ساختار و فرم زیر باشند:

مقاله مشتمل بر چکیده فارسی، کلید واژگان، مقدمه (طرح موضوع، اهداف تحقیق، معرفی کلی مقاله)، طرح مسئله (شامل الف- تشخیص مسئله، ب- شناخت آن و ج- بیان شفاف آن)، بدنه اصلی (نظریه، روش تحقیق، فرضیه، یافته ها، تحلیل)، نتیجه گیری و فهرست منابع است.

صفحه اول مشخصات نویسنده شامل عنوان کامل مقاله حداکثر ۱۲ کلمه، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان نویسندگان، محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی و عکس است.

چکیده فارسی ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه و واژگان کلیدی حداکثر ۵ کلمه در یک صفحه مجزا تنظیم می گردد.

بخش انگلیسی مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، عنوان نویسندگان و ایمیل آن ها و همچنین چکیده حداکثر ۵۰۰ کلمه و کلید واژگان در یک صفحه مجزا می آید.

عنوان بخش های مختلف مقاله )مقدمه، طرح مسئله، بخش های مختلف بدنه اصلی) با توجه به محتوای هر بخش انتخاب شده و از انتخاب عناوین کلی پرهیز شود.

 اگر تصاویر از متن دیگری گرفته شده، حق مولف رعایت شده باشد.

 همه جدول ها و تصاویر به همان ترتیبی که در متن مقاله اشاره شده است، شماره گذاری و آورده شوند.

پی نوشت ها: شامل معادل لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که  به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی نوشت در انتهای مقاله درج گردد.

منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا باشند.

۷-  متن مقاله با فونت فارسی B-Nazanin سایز ۱۴ و انگلیسی TimesNewRoman سایز ۱۲ و حداکثر ۱۲ صفحه (با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و کلیه تصاویر) یک رو (هر صفحه ۳۲ سطر) تنظیم گردد. عناوین بخش های مختلف مقاله  با  فونت فارسی B-Nazanin سایز ۱۴ بولد نوشته شود.

۸-  شیوه درج منابع (فارسی و لاتین) :

در متن  مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) 

در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.

مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه های مقاله در مجله.

سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان سند از آدرس اینترنتی به طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.

۹- مطالب ترجمه شده همراه با متن اصلی و مشخصات کامل مرجع همراه باشد.

۱۰- مقالات به آدرس پست اینترنتی niyaresh@ucna.ac.ir ارسال گردد.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.