شیوه نامه نگارش مقاله

1- موضوعات نشریه در زمینه‌های معماری- طراحی شهری و رشته‌های مرتبط من جمله هنر، مرمت و ... می‌باشد.

2- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه‌های دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده باشد. یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

3- مقالات باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

4- تائید نهایی مقالات برای چاپ در نشریه، پس از تائید هیات داوران نشریه می‌باشد.

5- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.

6- مقاله‌ها باید دارای ساختار و فرم زیر باشند:

- مقاله مشتمل بر چکیده فارسی، کلید واژگان، مقدمه (طرح موضوع، اهداف تحقیق، معرفی کلی مقاله) ، طرح مسئله )شامل الف -تشخیص مسئله، ب-شناخت آن و ج -بیان شفاف آن، بدنه اصلی ( نظریه، روش تحقیق، فرضیه، یافته‌ها، تحلیل)، نتیجه‌گیری و فهرست منابع است.

- صفحه اول مشخصات نویسنده شامل عنوان کامل مقاله حداکثر 12 کلمه، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان نویسندگان، محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی و عکس است.

- چکیده فارسی 150 تا 250 کلمه و واژگان کلیدی حداکثر 5 کلمه در یک صفحه مجزا تنظیم می‌گردد.

- بخش انگلیسی مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، عنوان نویسندگان و ایمیل آنها و همچنین چکیده حداکثر 500 کلمه و کلید واژگان در یک صفحه مجزا می‌آید.

- عنوان بخش‌های مختلف مقاله )مقدمه، طرح مسئله، بخش‌‌های مختلف بدنه اصلی (با توجه به محتوای هر بخش انتخاب شده و از انتخاب عناوین کلی پرهیز شود.

- اگر تصاویر از متن دیگری گرفته شده، حق مولف رعایت شده باشد.

- همه جدول‌ها و تصاویر به همان ترتیبی که در متن مقاله اشاره شده است، شماره‌گذاری و آورده شوند.

پی نوشت‌ها: شامل معادل لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که  به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.

منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا باشند.

7-  متن مقاله با ( فونت فارسی  B- Nazaninسایز 14 و انگلیسی  TimesNewRomanسایز 12)  و حداکثر 12 صفحه ( با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و کلیه تصاویر ) یک رو ( هر صفحه 32 سطر) تنظیم گردد. عناوین بخش‌های مختلف مقاله  با  فونت فارسی  B- Nazaninسایز 14 بولد نوشته شود.

8-  شیوه درج منابع (فارسی و لاتین) :

- در متن  مقاله به صورت ( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) 

- در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. ( سال انتشار ). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.

مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. ( سال انتشار ). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه‌های مقاله در مجله.

سند اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان سند از آدرس اینترنتی به طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.

9- مطالب ترجمه شده  همراه با متن اصلی و مشخصات کامل مرجع همراه باشد.

10- مقالات به آدرس اینترنتی niyaresh@ucna.ac.ir  ارسال گردد.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.